موزیک های مورد علاقه مثل متال ، راک ، پاکزاد ، سرود باشگاه روما و . . .

 

و من برای خودم دلم چقدر تنگه

نیمی از یک مترسک

با نیمی از یک بدن

با هم پیوند خوردن تا پیکر من شدن

کلاغا هر روز از نیمی از من می ترسن

و لاشخورها،

شب روی نیمِ دیگه می رقصن

سالهاست من حامی گندم های تو بودم

به زندگی برای تو خو کرده وجودم

تو از کلبه اون دور هر صبح با لبخندی

و پیش از خواب هر شب

پنجره رو می بندی

و من با شیاطین تا صبح می جنگیدم

و هر بار ئیش از صبح

بغضم را می بلعیدم

و تو درست به کسی زندگیتو مدیونی

که مدت هاست از اون

هیچ چیزی نمی دونی

سالهاست زندانی آزادی تو هستم

قهرمان و قربانی از این دو واژه خسته م

سالهاست پوست گرمی رو با شوق نبوسیدم

مدت هاست که توی آب صورتمو ندیدم

دلم برای تو برای تو از نزدیک

تنگه برای نفس تو یه گوشه ی تاریک

دلم برای اشک دلم برای خواب

دلم برای سیب دلم برای آب

دلم برای زن دلم برای تن

دلم برای من دلم برای من

دلم بیش از هر چیزی برای خودم تنگه

و من برای خودم دلم چقدر تنگه

و من برای خودم دلم چقدر تنگه

و من سالهاست برای خودم دلم تنگه

و من چقدر برای خودم دلم تنگه

هادی پاکزاد