فیزیک کوانتوم شامل مباحث مربوط به بیان پدیده ها و قوانین حاکم بر اتم ها و ذرات بنیادی، شکل گیری ستاره ها و تئوری بیگ بنگ و . . . می باشد.