معرفی رشته ی مهندسی هسته ای ، گرایش ها ، واحدهای درسی راکتور ، انواع راکتورها و . . .

معرفی رشته ی مهندسی هسته ای

مهندسی هسته ای شاخه ‌ای از رشته های مهندسی است که بین گرایش های 

گرایش های مهندسی هسته ای

۱ – راکتور هسته‌ای

۲ – چرخه سوخت

۳ – پرتوپزشکی

۴ – کاربرد پرتو

۵ – گداخت هسته‌ای

۶ – فیزیک بهداشت

دروس جبرانی ؛

کد درس نام درس واحد پیش نیاز
۱ فیزیک هسته‌ای ۳
۲ آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای ۱
۳ اصول ترموهیدرولیک ۳

 

دروس الزامی ؛

کد درس نام درس واحد پیش نیاز
۴ فیزیک بهداشت ۳
۵ فیزیک راکتور ۱ ۳
۹ فیزیک راکتور ۲ ۳ ۵
۶ آزمایشگاه راکتور ۱ ۵
۷ انتقال حرارت هسته‌ای ۳ ۳ – ۵
۸ تکنولوژی نیروگاه‌های هسته‌ای ۳ ۳ – ۷

دروس اختیاری ؛

کد درس نام درس واحد پیش نیاز
۱۰ جریان‌های موازی ۳ ۷
۱۱ محاسبات عددی پیشرفته ۳
۱۲ حفاظ سازی ۳ ۳ – ۵
۱۳ فیزیک راکتورهای سریع زاینده ۳ ۷ – ۲۹
۱۴ ایمنی راکتورهای هسته‌ای ۳ ۹
۱۵ فیزیک راکتور پیشرفته ۳ ۱
۱۶ مواد هسته‌ای ۱ ۳  
۱۷ مواد هسته‌ای ۲ ۳  
۱۸ چرخه سوخت ۱ ۳  
۱۹ چرخه سوخت ۲ ۳  
۲۰ فیزیک راکتورهای گداخت ۱ ۳  
۲۱ فیزیک راکتورهای گداخت ۲ ۳  
۲۲ مباحث پیشرفته در مواد ۳  
۲۳ مباحث پیشرفته در ایمنی و حفاظت هسته‌ای ۳  
۲۴ مباحث پیشرفته در مهندسی راکتور ۳  
۲۵ مباحث پیشرفته در راکتورهای گداخت ۳  
۲۶ مدیریت سوخت ۳  
۲۷ اقتصادی انرژی هسته‌ای ۳  
۲۸ کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته‌ای ۳  
۲۹ دینامیک راکتورها ۳  
۳۰ آزمون انواع سوخت، مواد هسته‌ای و مواد ساختمانی راکتورها پس از تابش دهی ۳  
۳۱ پسمانداری در تمامی مراحل چرخه سوخت ۳  
۳۲ تئوری ترانسپورت ۳  
۳۳ آشنایی با کدهای هسته‌ای ۳  

؛

کد درس      
  سمینار  ۱
  پایان نامه ۶

 ؛